Xarxa Afic

Categories

Conforme a l'article 17 del Reial decret  8/2020 de 17 de març:

1. A caràcter excepcional i vigència limitada a un mes, a partir de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel *COVID-19, o fins a l'últim dia del mes en què finalitze aquest estat d'alarma, de prolongar-se aquest durant més d'un mes, els treballadors per compte propi o autònoms, les activitats dels quals queden suspeses, en virtut del que es preveu en l'esmentat Reial decret, o, en un altre cas, quan la seua facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es veja reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat que es regula en aquest article, sempre que complisquen els següents requisits:

a) Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

b) En el cas que la seua activitat no es veja directament suspesa en virtut del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seua facturació en, almenys, un 75 per cent, en relació amb l'efectuada en el semestre anterior.

c) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació no es complira aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingresse les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.

2. La quantia de la prestació regulada en aquest article es determinarà aplicant el 70 per cent a la base reguladora, calculada de conformitat amb el que es preveu en l'article 339 de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada mitjançant Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre. Quan no s'acredite el període mínim de cotització per a tindre dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

3. La prestació extraordinària per cessament d'activitat regulada en aquest article tindrà una duració d'un mes, ampliant-se, en el seu cas, fins a l'últim dia del mes en què finalitze l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogue i tinga una duració superior al mes. El temps de la seua percepció s'entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari puga tindre dret en el futur.

4. La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.