Xarxa Afic

Categories

Mostrant els resultats de 1 a 10 de 31

01-04-2020 MODIFICACIÓ DE LES HABILITACIONS PER A OBERTURA COMERCIAL DE DIUMENGES I FESTIUS DURANT EL PERÍODE DE SETMANA SANTA

La pròrroga de l'estat d'alarma suposa que  és impossible que hi haja increment de visitants durant la  Setmana Santa  ja que es mantenen: 

 • La reducció de la mobilitat de les persones.
 • La prohibició de la circulació de vehicles privats, excepte per a acudir des del seu domicili al treball, o en els supòsits excepcionats, entre els quals no es troben els desplaçaments a les segones residències.
 • La reducció de la freqüència i percentatge dels sistemes de transports públics de viatgers per a evitar desplaçaments pel territori nacional. 
 • La prohibició d'atracada de vaixells en els ports nacionals, de l'aterratge d'avions en els aeroports espanyols i la prohibició d'entrada de persones per les fronteres terrestre.
 • La prohibició d'obertura d'hotels i altres establiments d'allotjament turístic, i la possibilitat de realitzar reserves d'allotjament en aquests.
 • La limitació de determinades activitats de comerç minorista.
 • La prohibició de l'obertura de bars i restaurants.

Per aquest motiu  la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifiquen les habilitacions per a l'obertura comercial de diumenges i festius durant el període corresponent a la Setmana Santa i Pasqua establits en Resolució de 4 d'octubre  de 2019.(Resolució 30 de març):

a) Suspendre les habilitacions per a l'obertura comercial al públic dels dies 5 d'abril, diumenge de Rams, i 12 d'abril de 2020, Diumenge de Pasqua, per raó de tractar-se de dies de major afluència turística en la Comunitat Valenciana, en aplicació del que es disposa en l'article 18.1 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de comerç de la Comunitat Valenciana, ja que durant la duració d'estat d'alarma han desaparegut totes les circumstàncies i les causes que van motivar l'autorització inicial.

b) Habilitar el dilluns 13 d'abril, Dilluns de Pasqua, per a l'obertura comercial al públic.

c) Mantindre el dia 10 d'abril, Divendres Sant, habilitat per a l'obertura comercial al públic.

27-03-2020 RESOLUCIÓ DE LA DELEGACIÓ DEL GOVERN DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER LA QUAL ES LIMITA L'HORARI COMERCIAL I ES DISPOSA EL TANCAMENT EN DIUMENGES I FESTIUS DE DETERMINATS ESTABLIMENTS.

La crisi originada pel *coronavirus ha fet necessari que el Govern adopte  una sèrie de mesures de caràcter urgent i necessari que afecta tant el tancament d'establiments com a l'obertura en festius d'uns altres.

La Delegada de Govern disposa:

Primer.- El tancament diari dels comerços que tinguen permesa la seua obertura conforme al Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel *COVID-19, s'avança a les 19 h.

Segon.- Tots els establiments de venda de reduïda dimensió que disposen d'una superfície útil per a l'exposició i venda al públic inferior a 300 metres quadrats no podran romandre oberts al públic els diumenges i festius, a excepció de fleques i pastisseries, premsa, farmàcies, combustible per a l'automoció i botigues de conveniència.

Tercer.- Les mesures anteriors es mantindran en vigor indefinidament, fins al terme de la vigència de l'estat d'alarma.

Adjuntem text íntegre rebut de Governació

 

20-03-2020 PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A AUTÒNOMS PER DECLARACIÓ ESTAT D'ALARMA

Conforme a l'article 17 del Reial decret  8/2020 de 17 de març:

1. A caràcter excepcional i vigència limitada a un mes, a partir de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel *COVID-19, o fins a l'últim dia del mes en què finalitze aquest estat d'alarma, de prolongar-se aquest durant més d'un mes, els treballadors per compte propi o autònoms, les activitats dels quals queden suspeses, en virtut del que es preveu en l'esmentat Reial decret, o, en un altre cas, quan la seua facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es veja reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat que es regula en aquest article, sempre que complisquen els següents requisits:

a) Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

b) En el cas que la seua activitat no es veja directament suspesa en virtut del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seua facturació en, almenys, un 75 per cent, en relació amb l'efectuada en el semestre anterior.

c) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació no es complira aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingresse les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.

2. La quantia de la prestació regulada en aquest article es determinarà aplicant el 70 per cent a la base reguladora, calculada de conformitat amb el que es preveu en l'article 339 de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada mitjançant Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre. Quan no s'acredite el període mínim de cotització per a tindre dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

3. La prestació extraordinària per cessament d'activitat regulada en aquest article tindrà una duració d'un mes, ampliant-se, en el seu cas, fins a l'últim dia del mes en què finalitze l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogue i tinga una duració superior al mes. El temps de la seua percepció s'entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari puga tindre dret en el futur.

4. La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.

18-03-2020 ARA MÉS QUE MAI, !COMERÇ LOCAL!

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i la Federació Valenciana de Municipis estan duent a terme una campanya per a fomentar la compra de productes alimentosos en els comerços locals i de proximitat, per

 • Evitarás aglomeracions.
 • Faràs desplaçaments més curts.
 • Guanyaràs temps.
 • Ajudaràs a mantindre l'Economia Local.
 • Perquè sempre està al teu costat quan el necessites

11-03-2020 HABILITACIÓ D'UN FESTIU LOCAL, 15 DE SETEMBRE, PER A LA PRÀCTICA COMERCIAL

L'article 22 de la llei 3/2018 autoritza els ajuntaments a sol·licitar “horaris excepcionals que no superaran un màxim de dos diumenges o festius a l'any a cada municipi, sense que això compute en el límit de diumenges i festius.

L'articule 23 del capítol VII de la Llei 21/2017 de “Competència municipal per a la determinació dels diumenges i festius en què els comerços podran romandre oberts al públic” concreta en els seus apartats i en concret en l'apartat e)Quan existisca una acumulació de diumenges o festius per ser consecutius, i un d'ells siga un festiu local no habilitat, l'ajuntament habilitarà el diumenge o festiu no local, sempre que hi haja petició de part interessada.

Havent sol·licitat l'habilitació del 15 de setembre per dos operadors comercials i existint tres dia festius units, la legislació obliga els Ajuntaments a sol·licitar a la Conselleria de *Comerç i *Consum, després de *oir als principals entitats empresarials, sindicals i de consumidors més *representantivas del sector  a nivell de comunitat, presentem sol·licitud a Conselleria. Rebuda contestació s'habilitarà per a la pràctica comercial el dia 15 de Setembre en substitució del diumenge 5 d'abril, dia en la qual queda prohibida la pràctica comercial

06-02-2020 CELEBRA SANT VALENTÍN A SANT JOAN

El mes de febrer celebrem una de les festes més populars del calendari “el dia de Sant Valentín”, en la qual vam demostrar l'amor i l'amistat que sentim pels nostres éssers més estimats. Com a regals, menjar i amor estan estretament relacionats, des de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Sant Joan d´Alacant, han volgut fer partícips d'aquesta celebració amb una àmplia oferta gastronòmica i comercial, d'aquesta manera, tots gaudirem d'una experiència inoblidable CELEBRANT SANT VALENTÍN en el nostre municipi.

20-11-2019 FESTIUS I DIUMENGES HÀBILS PER A LA PRÀCTICA COMERCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2018

S'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana dels diumenges i festius hàbils per a la pràctica comercial en 2020.

Amb Caràcter General, i per a tot l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, durant el període entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020, els establiments comercials situats en la Comunitat Valenciana podran obrir al públic els diumenges i festius següents:

5 de gener de 2020, diumenge. *Camapaña de Reyes

12 de gener de 2020, diumenge. Rebaixes d'hivern.

5 d'abril de 2020. Diumenge de Rams.Major afluència turística.

10 d'abril de 2020.Divendres Sant. Major afluència turística.

12 d'abril de 2020.Diumenge de Pasqua.Major afluència turística.

5 de juliol de 2020, diumenge. Rebaixes. d'estiu

15 d'agost 2020.Dissabte.Festa de l'Asunción de la Verge. Coincidència de dos festius.

12 d'octubre de 2020.Dilluns. Festa Nacional d'Espanya.Coincidència de dos festius.

6 de desembre de 2020, diumenge. Campanya Nadal.

13 de desembre de 2020, diumenge. Campanya Nadal.

20 de desembre de 2020, diumenge. Campanya Nadal.

El text complet es troba publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana *Num.8664 25/10/2019   http://www.dogv.gva.es/datos/2019/10/25/pdf/2019_9872.pdf